Awarie

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub wodomierza przyjmowane są pod numerami telefonu:

(44) 631-84-77

601-725-988

(połączenie płatne wg. taryfy operatora)

e-mail: zgk@szczercow.org

Awarie i uszkodzenia usuwane są bezpłatnie, jeżeli powstały w wyniku działalności Zakładu, oraz dotyczą urządzeń i instalacji wod.-kan. eksploatowanych przez Zakład.

Uwaga! Zakład nie usuwa awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej w budynku. Takie awarie należy usuwać we własnym zakresie.

Przypominamy, że:

– urządzenia pomiarowe stosowane przez nasz Zakład podlegają okresowej legalizacji i są pod kontrolą Urzędu Miar, dlatego nie należy naruszać plomb ani tym bardziej dokonywać samodzielnych napraw i przeróbek,
– za stan pomieszczenia, w którym został zainstalowany wodomierz odpowiada odbiorca wody,
– złącza na wodomierzu są zabezpieczone plombami i nie wolno go samowolnie przemieszczać.