Przedmiot i obszar działania

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców funkcjonuje w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

Jego działalność reguluje Ustawa z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (z rozporządzeniami wykonawczymi) oraz inne obowiązujące akty prawne.

Podstawowym zakresem działania Zakładu jest dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Szczerców.

Do zadań ZGK należy również:

  • eksploatacja, remonty i rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • eksploatacja ujęć wody i oczyszczalni ścieków,
  • usługi budowlano-remontowe, transportowo-sprzętowe i wodno-kanalizacyjne,
  • zimowe utrzymanie dróg,
  • konserwacja i modernizacja oświetlenia ulicznego.

 

Zakład działa na terenie Gminy Szczerców i zaopatruje w wodę ponad 8 tysięcy mieszkańców.