Wodomierz na instalacji (w tym ogrodowy)

Wodomierz na instalacji (w tym ogrodowy)

 

WARUNKI MONTAŻU ZGODNIE Z PROCEDURAMI I WYMOGAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W ZAKŁADZIE

 

Wodomierze do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej tzw. podlicznik

 

Na podstawie art. 27, ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku z zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.2028 z późn. zm.) w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody, tj. takiej, z której nie powstają ścieki, uwzględnia się w przypadku, gdy ilość wody zużytej bezpowrotnie ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Usługobiorcy. Dodatkowy wodomierz należy zainstalować zgodnie z ustaleniami zawartymi w warunkach technicznych.

Informujemy, że wodomierz ten posiada 5 letni okres legalizacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2019 poz. 759), właściciele urządzeń muszą zapewnić ich okresową legalizację. W tym celu, we własnym zakresie, należy dokonać wymiany licznika, a następnie zgłosić do kontroli montażu oraz oplombowania (usługa nieodpłatna). Wskazania wodomierza, który nie posiada aktualnego świadectwa legalizacji nie będą uwzględniane w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Korzyści z montażu wodomierza wody bezpowrotnie zużytej:

  • niższe wartości faktur, spowodowane zmianą sposobu rozliczeń z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków,
  • możliwość dokładnej kontroli ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków

Koszty, konieczne do poniesienia:

  • koszt zakupu wodomierza posiadającego ważną cechę legalizacyjną i plomby
  • koszt materiału i robocizny związany z montażem wodomierza
  • koszt związany z okresową (co 5 lat) legalizacją wodomierza.

Szczegółowych wyjaśnień na temat warunków rozliczania wodomierzy wody bezpowrotnie zużytej udziela Biuro Obsługi Klienta.