Przyłączenie do sieci


CO ZROBIĆ ABY PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ ZGODNIE Z PROCEDURAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W ZAKŁADZIE?


KROK 1. Uzyskanie informacji.

Inwestor uzyskuje informację czy w rejonie planowanej inwestycji istnieją sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta albo składając pisemnie wniosek o jej wydanie. Do wniosku należy dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową do celów informacyjnych.
Pobierz wniosek:

Informacja o możliwości przyłączenia

KROK 2. Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci.

Przypadek I

Przyłączenie do nieruchomości nie wymaga budowy sieci wodociągowej i/lub ściekowej

Właściciel nieruchomości składa odpowiednie zlecenie wydania warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wraz z aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową do celów informacyjnych i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z zawartymi danymi dokumentów potwierdzającymi ten fakt oraz charakterystyką inwestycji obejmującą m.in. zagospodarowanie terenu z planowaną zabudową.Warunki przyłączenia dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych są nieodpłatne i wydane zostaną w terminie do 21 dni roboczych od daty złożenia zlecenia. W przypadku spraw skomplikowanych termin może zostać przedłużony, o czym Inwestor zostanie poinformowany. Właściciel nieruchomości odbiera je osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przekazywane są pocztą. Warunki przyłączenia zachowują ważność w okresie 2 lat od dnia ich wydania. W szczególnych przypadkach mogą być wydane z krótszym niż 2 lata okresem ważności.

Przypadek II

Przyłączenie do nieruchomości wymaga budowy sieci wodociągowej i/lub ściekowej.

Inwestor składa odpowiednie zlecenie wydania warunków technicznych wykonania i przyłączenia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych do sieci razem z niezbędnymi dokumentami wymienionymi w zleceniu, po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z Zakładem sposobu podłączenia do sieci będącej w eksploatacji przedsiębiorstwa oraz sposobu realizacji budowy inwestycji i warunków przekazania do eksploatacji. W przypadku spraw skomplikowanych termin uzgodnień poprzedzających zlecenie wydania warunków technicznych może zostać przedłużony, o czym Inwestor zostanie  poinformowany. Warunki techniczne wydane zostaną w terminie do 45 dni roboczych od daty złożenia zlecenia. Zleceniodawca odbiera je osobiście w Biurze Obsługi Klienta.
Warunki techniczne wykonania  zachowują ważność w okresie 2 lat od dnia ich wydania.

Wniosek o wydanie warunków technicznych.

KROK 3. Uzyskanie uzgodnienia dokumentacji.

Na podstawie wydanych warunków Inwestor zleca opracowanie dokumentacji projektowej, która musi uzyskać od przedsiębiorstwa odpowiednie uzgodnienie. Postępowanie sprawdzające projektu przeprowadzane jest na podstawie dokumentacji projektowej.

Termin uzgodnienia dokumentacji wynosi do 7 dni roboczych od daty złożenia zlecenia.
W przypadku spraw skomplikowanych termin może zostać przedłużony, o czym Inwestor zostanie poinformowany.

Uzgodnienie projektu ważne jest 2 lata od dnia ich wydania. W szczególnych sytuacjach okres ten może być skrócony.

Przedłużenie ważności wydanych warunków przyłączenia i uzgodnień projektów lub ich zmiany odbywają się w trybie ich wydania.

KROK 4. Wykonanie przyłącza

Inwestor zgłasza do Zakładu zamiar budowy przyłącza co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy. Zgłoszenie dokonywane jest na piśmie.

Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza

KROK 5. Odbiory techniczne i włączenia do sieci.

Odbiór techniczny musi być dokonany w otwartym wykopie!

Odbiór techniczny dokonywany jest na pisemny wniosek Inwestora ⇒ Wniosek o odbiór. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać w przedsiębiorstwie przed zasypaniem. Wszelkie prace związane z podłączeniem z czynną siecią wodociągową i/lub kanalizacyjną muszą być prowadzone pod ścisłym nadzorem służb eksploatacyjnych Zakładu z wcześniejszym uzgodnieniem przez Wykonawcę sposobu wykonania wcinki.

Uwaga! Usługa jest wykonywana z materiałów dostarczonych przez Inwestora budowy przyłącza. Przygotowanie i zabezpieczenie wykopu, wykonanie projektowanej studzienki rewizyjnej oraz koszty związane z zajęciem i uporządkowaniem terenu ponosi Inwestor.

KROK 5. Montaż wodomierzy.

Wodomierze główne są dostarczane i montowane przez ZGK Gminy Szczerców na koszt Zakładu po zakończeniu odbioru końcowego. Klient jest zobowiązany zabezpieczyć wodomierz przed uszkodzeniem mechanicznym, kradzieżą lub usunięciem plomb oraz chronić go przed niską temperaturą, zalaniem wodami gruntowymi i innymi działaniami mogącymi zakłócić jego pracę. Przedsiębiorstwo przeprowadza okresowe kontrole funkcjonowania wodomierzy oraz ich legalizację.

KROK 6. Zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.

Usługi w zakresie dostawy wody i/lub odprowadzenia ścieków realizowane są na podstawie pisemnej umowy zawartej między ZGK Gminy Szczerców a odbiorcą usług. Zawarcie umowy następuje na podstawie wniosku odbiorcy, którego nieruchomość została przyłączona do sieci. W przypadku zawierania pierwszej umowy po przyłączeniu do sieci-podstawą jej zawarcia jest ,,Protokół odbioru przyłącza” oraz szkic lub inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Wniosek o zawarcie umowy.