Sposoby płatności


Proponujemy następujące sposoby opłacania faktur za wodę i ścieki:

  • w kasie Zakładu – bezpośrednio w siedzibie Dostawcy gotówką lub kartą
  • przelew bankowy – polecenie przelewu na wskazany w fakturze i dowodzie wpłaty rachunek bankowy
  • polecenie zapłaty – faktura jest opłacana bezpośrednio z konta bankowego Odbiorcy; wystarczy tylko wypełnić druk zgody i wysłać lub przynieść do Dostawcy.
    Druk zgody można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta lub pobrać stąd:
    druk zgody – formularz ten należy wydrukować, wypełnić ręcznie i wysłać.
    Ewentualna rezygnacja z opłacania faktur za pomocą polecenia zapłaty wymaga wypełnienia i przekazania do Dostawcy druku cofnięcia zgody, dostępnego w Biurze Obsługi Klienta lub tu: druk wycofania zgody
  • na poczcie, w banku lub innym punkcie przyjmowania wpłat – wpłata na numer rachunku wskazany w fakturze

Odbiorcy, którzy płacą przez Internet, powinni wpisać – jako tytułu wpłaty – następujące dane: numer faktury, kod kontrahenta Odbiorcy, imię i nazwiska Odbiorcy. Ułatwi to identyfikację wpłaty.

Wyjaśnienie stosowanych określeń:
Dostawca

 –

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców
Odbiorca

 –

 instytucja lub osoba fizyczna będąca odbiorcą usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców