Warunki zawierania umów


WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW

O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW


Informacje ogólne:

Umowa o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków (dalej: umowa) jest zawierana z osobą, której nieruchomość jest przyłączona do sieci oraz która posiada tytuł prawny do korzystania z tej nieruchomości lub która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą.

Wniosek o zawarcie umowy:

Warunkiem zawarcia umowy jest wystąpienie do przedsiębiorstwa z poniższymi dokumentami:

  • wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków Wniosek o zawarcie umowy,
  • w przypadku nowych przyłączy protokół odbioru technicznego oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Zawarcie umowy:

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, umowy zawierane są w formie pisemnej.

Umowa może zostać zawarta w siedzibie Zakładu przy ul. Tenusa 28 w Szczercowie w  godzinach obsługi: poniedziałek– piątek: 7.00 – 15.00.