Postępowanie windykacyjne


Postępowanie wobec Odbiorców zalegających z zapłatą,zamknięcie dostawy wody lub odbioru ścieków, ponowne przyłączenie do sieci.

 

1. W przypadku nieuregulowania przez Odbiorcę faktury w terminie jej płatności Dostawca wysyła wezwanie do zapłaty z prośbą o uregulowanie zaległej należności w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania.

 

2. Po upływie dwóch pełnych okresów rozliczeniowych następujących po 7 dniu od daty wysłania wezwania, gdy nadal nie została uiszczona zaległa należność, Dostawca wysyła ostateczne wezwanie do zapłaty, w którym zobowiązuje Odbiorcę do uregulowania zaległej należności w terminie 7 dni od daty otrzymania tego wezwania oraz informuje go o:

a) podjęciu działań zmierzających do zablokowania dostawy wody do nieruchomości lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego w przypadku nie uregulowania zaległej należności,

b) poniesieniu przez Odbiorcę – w przypadku zablokowania dostawy wody do nieruchomości lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego – kosztów ponownego uruchomienia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

 

3. W przypadku Odbiorców, którzy pomimo wezwań nie uregulowali zadłużenia, ani nie wystąpili z wnioskiem o rozłożenie płatności na raty, Dostawca zgodnie z obowiązującymi przepisami zawiadamia (załączając wykaz odbiorców), Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Urząd Gminy o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępnienia zastępczych punktów poboru wody. Jednocześnie wysyła zawiadomienia do Odbiorców z informacją o zamiarze zablokowania wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscu i sposobie udostępnienia zastępczego punktu poboru wody informując go, że o powyższym powiadomiono Urząd Gminy i Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

4. Jeżeli Odbiorca wystąpi z wnioskiem o uregulowanie zaległej zapłaty w ratach już po odcięciu dostaw wody lub po zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego, Dostawca – po spełnieniu przez Odbiorcę określonych warunków (wniesienie pierwszej wpłaty, podpisanie zobowiązania o uregulowaniu w ratach pozostałej części zadłużenia z odsetkami) – podejmuje decyzję o warunkowym uruchomieniu przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.

 

5. Odblokowanie dostawy wody lub uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego może nastąpić wyłącznie po całkowitym uregulowaniu przez Odbiorcę zadłużenia albo po spełnieniu warunków warunkowego uruchomienia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.

 

6. Jeżeli odcięcie dostaw wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego nie jest możliwe, a podjęte działania windykacyjne nie spowodują uregulowania zaległości przez Odbiorcę, Dostawca niezwłocznie wysyła przedsądowe wezwanie do zapłaty. W przypadku dalszego braku zapłaty Dostawca egzekwuje należność od dłużnika na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.