Zasady rozliczeń


Zasady rozliczeń

Zasady rozliczeń z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków reguluje Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz.2028) i REGULAMIN dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczerców.

  • Zakład Gospodarki Komunalnej rozlicza się z Odbiorcą za zużytą wodę na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przyjęte normy zużycia wody określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).
  • Rozliczenie ilości odprowadzonych ścieków odbywa się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego.
  • W razie braku urządzenia pomiarowego rozliczenie ilości odprowadzonych ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
  • W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy. Informujemy, że wodomierz ten posiada 5 letni okres legalizacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2019 poz. 759), właściciele urządzeń muszą zapewnić ich okresową legalizację. W tym celu, we własnym zakresie, należy dokonać wymiany licznika, a następnie zgłosić do kontroli montażu oraz oplombowania. Wskazania wodomierza, który nie posiada aktualnego świadectwa legalizacji nie będą uwzględniane w kolejnych okresach rozliczeniowych.