Strona polityki prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem ze strony
www.zgk.szczercow.pl
DANE OSOBOWE
1. Kto jest administratorem państwa danych osobowych:
Administratorem udostępnionych przez Ciebie, danych osobowych, jest Miejskie
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców z siedzibą przy ul. Tenusa 28
97-420 Szczerców
zwane dalej „Administratorem” lub „ZGK Szczerców.”
W każdym czasie, w sprawach ochrony Twoich danych osobowych możesz skontaktować się
z Administratorem pisząc na adres: zgk@szczercow.org lub telefonując pod numer +48
44 631 84 77  (w godzinach 8:0015:00 od poniedziałku do piątku) lub możesz skontaktować
się za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres:
zgk@szczercow.org lub telefonując pod numer +48 44 631 84 77 (w godzinach 8:0015:00 od poniedziałku do piątku).
2. Jakie dane osobowe będziemy przetwarzać:
Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci: imienia i
nazwiska, numeru telefonu, adresu email, numeru klienta, które wprowadzisz w formularzach
kontaktowych opublikowanych na naszej stronie www.zgk.szczercow.pl
3. W jakim celu możemy przetwarzać państwa dane osobowe:
Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu:
1) rejestracji i obsługi formularzy kontaktowych, umieszczonych na stronie na podstawie
Twojej zgody, czyli w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) r.o.d.o.
2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z brzmieniem
przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.), a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) r.o.d.o.,
3) prowadzenia ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej oraz ustalenia,
dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami w związku z prowadzeniem przez
ZGK strony internetowej, czyli w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.,
4) statystycznym i analitycznym Administratora, jako prawnie uzasadniony interes
Administratora, czyli w oparciu o art. ust.1 lit. f) r.o.d.o.
4. Kto może być odbiorcą państwa danych:
Odbiorcami przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych:
1) będą podmioty, którym mamy obowiązek przekazywać dane na podstawie
obowiązujących przepisów prawa: (m. in. Policja; Straż Miejska; Prokuratura, Sądy);
2) mogą być zleceniobiorcy lub wykonawcy, którzy w ramach zawartej z MPWiK S.A. umowy
świadczą na naszą rzecz usługi (podmioty przetwarzające): dostawcy usług IT lub inne
usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony www.zgk.szczercow.pl.; itd.

5. Nasze oświadczenie:
Jako Administrator Twoich danych osobowych nie zamierzamy ich przekazywać
do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych.
Jako Administrator Twoich danych osobowych nie zamierzamy podejmować
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Administrator gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych, w szczególności:
a) uniemożliwiających dostęp do danych osobom nieupoważnionym lub ich
przetwarzanie z naruszeniem właściwych przepisów,
b) zapobiegających utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu danych.
6. Okres przechowywania państwa danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
1) do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia dokonanego przez Ciebie za pośrednictwem
naszej strony lub wycofania przez Ciebie zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej
podstawie. Z chwilą wycofania zgody zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych
osobowych;
2) w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu upływu terminu
ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji zgłoszenia (do 6 lat od daty
wymagalności roszczenia),
3) w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, do czasu upływu okresu
zapewniającego realizację ciążącego na Administratorze obowiązku archiwizacyjnego,
wynikającego z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.).
7. Przysługujące państwu prawa:
Informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
1) dostępu do przekazanych nam swoich danych w każdym czasie oraz otrzymania kopii
tych danych, a także do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz ich
uzupełnienia;
2) żądania usunięcia danych, jeżeli uważasz, że nie mamy podstaw do tego, aby Twoje
dane przetwarzać lub zachodzą inne przewidziane prawem okoliczności;
3) żądania ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
a) kwestionowania prawidłowości danych na okres pozwalający Administratorowi
sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się ich usunięciu,
żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są
one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) został złożony sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw
złożenia sprzeciwu,
4) przeniesienia danych osobowych do innego administratora;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu:
a) w zakresie przetwarzania Twoich danych w sytuacjach szczególnych, tj.:
gdy dane są przetwarzane na potrzeby zabezpieczenia prawnie uzasadnionego
interesu ZGK. lub gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne ZGK
S.A. w celu wykonania zadań leżących w interesie publicznym. W tym przypadku

skuteczność wniesienia sprzeciwu wymaga umotywowania zasadności zaniechania
przetwarzania danych przez ZGK
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania przez nas Twoich
danych osobowych.
W każdym czasie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez
ZGK z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań,
które dokonano na tej podstawie przed datą wycofania zgody.
8. Czy podanie danych jest konieczne?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem rejestracji
zgłoszenia w naszym systemie zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszenia związanej i w przypadku niepodania danych w formularzu, odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 3.1 lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tych celach nie będzie możliwa rejestracja formularza kontaktowego i obsługa zgłoszenia.

PLIKI COOKIES
1. Strona internetowa www.zgk.szczercow.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych
informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony
internetowej www.zgk.szczercow.pl i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej.
3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1) dostosowania zawartości strony internetowej www.zgk.szczercow.pl do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności
pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej
i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych
potrzeb;
2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają
ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
5. W ramach www.zgk.szczercow.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1) „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2) „stałe” (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.
3) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
4) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze strony internetowej by lepiej działała;
5) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików
cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Brak zmiany ustawień oznacza akceptację dla stosowanych przez stronę internetową
www.zgk.szczercow.pl plików cookies.
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.