Faktury, rozliczenia, płatności, reklamacje

Wyjaśnienie faktury


Z prawej strony znajduje się wzór faktury z objaśnieniami poszczególnych pozycji.

Kliknięcie w grafikę spowoduje otwarcie dokumentu PDF.

 

 

 

Zachęcamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur drogą e-mailową.


Faktura elektroniczna jest bezpłatną usługą, skierowaną do wszystkich klientów ZGK Gminy Szczerców polegającą na zastąpieniu tradycyjnej, papierowej faktury – e-fakturą. Faktura elektroniczna zawiera takie same dane jak faktura papierowa oraz posiada taką samą wartość prawną.

Zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu lub przesłać na adres zgk@szczercow.org.

Zgoda na przesyłanie faktur drogą elektroniczną

 

Korzyści z faktury elektronicznej:


  • krótszy czas dostarczenia w stosunku do faktury papierowej, wysyłanej pocztą,
  • możliwość odebrania faktury z każdego miejsca na świecie gdzie jest dostęp do Internetu,
  • brak konieczności gromadzenia papierowych dokumentów,
  • przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

 

Okresy rozliczeniowe dla poszczególnych grup Usługobiorców


Rozliczenie należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki następuje na podstawie faktur wystawianych przez Zakład:

  • w dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych – w przypadku Usługobiorców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej
  • w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych – w  przypadku pozostałych Usługobiorców.

 

Podawanie odczytów przez Usługobiorców


W przypadku nie dokonania odczytu wodomierza przez naszego pracownika, Odbiorca może osobiście odczytać i przekazać stan wskazań zamontowanego wodomierza zgodnie z informacją zawartą na pozostawionej przez niego ulotce.

  • telefonicznie – dzwoniąc na numer 44/ 631-84-77
  • korzystając z możliwości przekazania stanu wodomierza poprzez stronę WWW
  • pocztą elektroniczną na adres zgk@szczercow.org
  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta

 

Reklamacje


PROCEDURA REKLAMACYJNA

SPOSÓB ROZSTRZYGANIA SPRAW SPORNYCH